fbpx

Definities

a. Privacybeleid: dit privacybeleid;

b. Gebruiker: iedere gebruiker van de Website;

c. Verantwoordelijke: Tentsupply V.O.F., gevestigd en kantoorhoudende te (2064 KN) Spaarndam aan de Inlaagpolder 1b en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 59680792;

d. Website: de website onder www.tentsupply.nl.

1 Algemeen

1.1

In dit Privacybeleid wordt beschreven hoe Tentsupply de persoonsgegevens van haar Gebruikers verwerkt.

1.2

De persoonsgegevens die door Tentsupply worden verwerkt zijn naam, (e-mail)adres, telefoonnummer.

2 Verzameling en gebruik van persoonsgegevens

2.1

Tentsupply verzamelt persoonsgegevens van een Gebruiker wanneer de desbetreffende Gebruiker deze persoonsgegevens via de Website aan de Tentsupply heeft doorgegeven. Bijvoorbeeld door contact op te nemen met een verzoek om informatie over de diensten of producten van Tentsupply, een bestelling bij Tentsupply te doen, of doordat de Gebruiker zich heeft aangemeld voor de nieuwsbrief van Tentsupply.

2.2

Tentsupply gebruikt deze persoonsgegevens voor het doeleinde waarvoor de Gebruiker de persoonsgegevens aan Tentsupply heeft verstrekt het aangaan van een overeenkomst met betrekking tot de huur en verhuur van tenten in de ruimste zin van het woord.

2.2.1

Als de Gebruiker Tentsupply om informatie over diensten en producten verzoekt, verwerkt Tentsupply de persoonsgegevens om aan dat verzoek te voldoen.

2.2.2

Als de Gebruiker een bestelling doet, gebruikt Tentsupply de persoonsgegevens om die bestelling af te handelen.

2.2.3

Als de Gebruiker zich heeft opgegeven voor de nieuwsbrief, dan zal Tentsupply de persoonsgegevens gebruiken om de nieuwsbrief naar de Gebruiker toe te zenden.

2.3

Daarnaast kan Tentsupply de persoonsgegevens gebruiken om haar Gebruikers op de hoogte te stellen van producten of diensten van Tentsupply die interessant voor de desbetreffende Gebruiker zouden kunnen zijn. Indien de Gebruiker hiertegen bezwaar heeft, kan hij of zij contact opnemen met info@tentsupply.nl of via(2064 KN) Spaarndam aan de Inlaagpolder 1b.

3. Doorgifte aan derden

3.1

Tentsupply zal de persoonsgegevens van haar Gebruikers niet aan derden doorgeven, tenzij met deze derden een verwerkersovereenkomst is gesloten.

3.1.1

de doorgifte geschiedt aan een door Tentsupply voor de in dit Privacybeleid opgesomde doeleinden ingeschakelde bewerker, met welke verwerker Tentsupply een overeenkomst heeft gesloten die erop ziet dat de verwerker voldoende waarborgen biedt ten aanzien van technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen; of

3.1.2

Tentsupply op grond van wettelijke verplichting gehouden is persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.

4. Cookies

4.1

Tentsupply maakt gebruik van zogenaamde ‘cookies’. Het Cookiebeleid van verantwoordelijke dat hier gevonden kan worden bevat verdere informatie over het gebruik van cookies, waaronder de doeleinden waarvoor Tentsupply cookies gebruikt.

5 Wijziging/verwijdering van persoonsgegevens

5.1

De Gebruiker heeft recht op inzage, rectificatie, aanvulling, vergetelheid, dataportabiliteit, beperking van de verwerking, bezwaar, geautomatiseerde besluitvorming en profilering en duidelijke informatie van of over zijn of haar persoonsgegevens, overeenkomstig het bepaalde in de Algemene verordening gegevensbescherming.

5.2

Indien de Gebruiker van een van deze rechten gebruik wil maken, of indien de Gebruiker vragen heeft over dit Privacybeleid kan de Gebruiker Tentsupply bereiken op info@testsupply of op postadres 2064 KN, Spaarndam aan de Inlaagpolder 1b.

5.3

Gebruikers kunnen zich afmelden van de nieuwsbrief door een e-mail te zenden aan info@tentsupply.nl

6 Bewaartermijn

6.1

Tentsupply bewaart persoonsgegevens gedurende een periode van 6 maanden na het laatste bezoek van de Website, tenzij Tentsupply op grond van een wettelijke bepaling verplicht is persoonsgegevens langer te bewaren.

7 Beveiliging

7.1

Tentsupply heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om de persoonsgegevens van Gebruikers te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking, waaronder het gebruik van een versleutelde internetverbinding en opslag.

8 Wijzigingen in het Privacybeleid

8.1

Tentsupply behoudt zich het recht voor dit Privacybeleid aan te passen. Elke aanpassing zal op deze pagina bekend worden gemaakt. Tentsupply adviseert de Gebruiker dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er aanpassingen zijn doorgevoerd. Het huidige Privacybeleid is bijgewerkt op 25 mei 2018.